Dankzij onze 50 jaar ervaring en onze wil om voortdurend te verbeteren, zowel wat het kwaliteits- als het milieumanagementsysteem betreft, kunnen wij:

  • de doeltreffendheid van ons management verhogen;
  • iedereen bij het proces rond Kwaliteit en Milieu betrekken;
  • werkrelaties bevorderen die steunen op een basis van wederzijds respect en vertrouwen;
  • een mentaliteit ontwikkelen die gericht is op dienstverlening en prestaties.

Door te luisteren naar de noden en verwachtingen van onze klanten alsook naar die van andere betrokken partijen en onze wil om in te spelen op evoluties zodat wij de meest geschikte producten en diensten kunnen aanbieden, kan het Bestuur zich toeleggen op:

  • het onderzoek naar en de ontwikkeling van producten die steeds performanter en milieuvriendelijker zijn;
  • het naleven van de wettelijke voorschriften en de nakoming van onze nalevingsverplichtingen;
  • het creëren van werkgelegenheid en de ontwikkeling van vaardigheden;
  • de ontwikkeling van technologieën ven de toegang tot technologie.

In het kader van dit streven naar voortdurende verbetering neemt Deltrian voortaan de richtsnoeren van ISO-norm 26000 op in haar bedrijfscultuur. Dit komt tot uiting in de volgende acties:

De arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden

Wij geven steeds de voorkeur aan duurzame tewerkstellingen door middel van langetermijncontracten. Wij waken over het welzijn van onze medewerkers door hun arbeidsomstandigheden te bieden die in overeenstemming zijn met de wetgeving en die een gezond evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken. Wij eerbiedigen de principes van gelijke kansen en gelijk loon.

Het milieu

Wij passen maatregelen toe die gericht zijn op het voorkomen van vervuiling, meer bepaald door de voorkeur te geven aan hernieuwbare energie en door te opteren voor een duurzaam aankoopbeleid.

Consumentenzaken

Wij eerbiedigen de privacy van onze klanten en beschermen hun gegevens. Wij hechten erg veel belang aan klachten van klanten en nemen tegelijk de nodige maatregelen om ze te voorkomen. Wij bieden kwalitatieve producten aan en wij staan onze klanten bij met duidelijke gebruiksaanwijzingen.

Gemeenschappen en lokale ontwikkeling

Wij steunen lokale initiatieven en werken nauw samen met instelling voor aangepast werk.

 

Timothée De Greift
C.E.O.

 

 

Bernard Medros
C.O.O.